Trở về trang chủ

Công cụ kiểm tra bàn phím | test keyboard , Hãy bấm một phím bất kỳ để kiểm tra:

ESC

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

Prt
Sc

Scr
Lk

Pause
break

Home

End

~
`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

_
-

+
=

Page
up

Num
Lock

/

*

-

tab

Q

W

E

R

T

Y

U

I

O

P

{
[

}
]

|
\

Page
down

7

8

9

+

caps lock

A

S

D

F

G

H

J

K

L

:
;

"
'

ENTER

ins

4

5

6

LSHIFT

Z

X

C

V

B

N

M

<
,

>
.

?
/

RSHIFT

del

1

2

3

Enter

CTRL

ALT

ALT

CTRL

0

.,

esc

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

~
`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

_
-

+
=

page
up

clear

=

/

*

tab

Q

W

E

R

T

Y

U

I

O

P

{
[

}
]

|
\

page
down

7

8

9

-

caps lock

A

S

D

F

G

H

J

K

L

:
;

"
'

return

home

4

5

6

+

shift

Z

X

C

V

B

N

M

<
,

>
.

?
/

shift

end

1

2

3

enter

control

option

command

command

option

control

0

.